História školy

 

História školy na Železničnej ulici Jelšava

Prehľad riaditeľov školy na Železničnej ulici

1964 – 1975 Karol Urbanec

1975 – 1990 Mgr. Ondrej Mladší

1990 – 1997 Mgr. Július Molnár

1997 – 2003 Mgr. Margita Mladšia

2003 – 2014 Mgr. Dušan Mihalides

2014 - dodnes : Mgr. Viera Bardoňová 

Stručný prehľad rozvoja školy:

1964 – 1965

Začiatok práce v nových priestoroch školy na Železničnej ulici, 1. a 2. ročník na Jesenského ulici, odovzdanie priestorov školy na Námestí republiky Poľnohospodárskemu učilišťu v Jelšave

1973 – 1974

Odovzdanie pavilónu telocviční do užívania (1.9.1973)

Zriadenie Mestského domu pionierov a mládeže v priestoroch školy na Jesenského ulici

Prebudovanie systému vykurovania z pevného paliva na zemný plyn

1975 – 1976

Zariadenie prvej vyrovnávacej triedy v 1. ročníku

1976 – 1977

Začiatok práce podľa tzv. novej koncepcie v 1.ročníku

3. – 4. ročník umiestnený v budove na Námestí republiky

Zriadenie špeciálnej záverečnej triedy pre nižšie končiacich žiakov

1980 – 1981

Začiatok výstavby nenáročných ihrísk

1981 – 1982

Začiatok práce na oplotení školy

1982 – 1983

Výmena gumolitovej podlahy vo všetkých triedach

1983 – 1984

Otvorenie areálu nenáročných ihrísk s antukovým povrchom

1.ročník ľahkoatletickej olympiády

1984 – 1985

Prestrešenie učebňových pavilónov z mäkkej krytiny na krytinu z trapézového plechu

1985 – 1986

Napojenie školských dielní na ústredné kúrenie

Prestrešnie budovy školských dielní

Postupná výstavba ovocných stromov medzi MV a B pavilónom

1986 – 1987

Prestrešenie MV pavilónu plechovou krytinou

Náter stien, stropov, chodieb, sociálnych zariadení v pavilóne telocviční

1987 – 1988

Postupné omietanie vonkajších fasád učebňových pavilónov A, B

1988 – 1989

Omietnutie vonkajších fasád MV pavilónu

Výmena zariadenia v zborovni školy

Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nového pavilónu (dielní, knižnice, kuchynky, kotolne, zasadačky) – jeho realizácia v roku 1990 zastavená

Ukončenie oplotenia celého areálu školy

Výsadba stromov a ozdobných kríkov vedľa oplotenia

1990 – 1991

Omietnutie vonkajšej fasády učebňového pavilónu

Ukončenie práce v Mestskom dome pionierov a mládeže na Jesenského ulici

Začiatok práce prvého počítačového záujmového krúžku

Výmena vchodových dvier do pavilónov

1991 – 1992

Zriadenie prírodnej učebne na školskom pozemku

1997 – 1998

Sprevádzkovanie najmenšej tzv. gymnastickej telocvične

Prestavba spojovacej chodby – pergoly zo zasklenej na murovanú za pomoci SMZ, a. s., MsÚ, RZ a OÚ Revúca

Uloženie dlažby na spojovaciu chodbu a vestibul, maľby zvonku i zvnútra

1998 – 1999

Prevzatie bývalej ruskej školy E - pavilónu (zdevastovanej) od podnikateľského subjektu Začiatok generálnej opravy E - pavilónu

1999 – 2000

Sprevádzkovanie E - pavilónu po generálnej oprave (cca za 2,5mil. Sk), začiatok výučby v triedach: 0-týa 3. – 4. ročník

Oprava veľkej telocvične, náter konštrukcií

Svojpomocné sprevádzkovanie šatní v E - pavilóne

2000 – 2001

Generálna oprava okien v učebňových pavilónoch

Maľba a nátery kotolní, inštalačných rúr

Otvorenie práce ŠKD v renovovaných priestoroch bytu po riaditeľovi sovietskej školy

Oprava strešnej krytiny na E - pavilóne

Maľba všetkých troch telocviční, maľba náraďovne a oprava jej podlahy

Protišmykové nátery

2001 – 2002

Výstavba vrátnice vo vestibule

Generálna oprava sociálnych zariadení pre chlapcov vo všetkých učebňových pavilónoch (pisoáre, obklady, dlažba)

Výmena rín a žľabov v areáli telocviční

Generálna oprava mäkkej strešnej krytiny na streche telocvične v E - pavilóne

Oprava elektroinštalácie v telocvični

Dokončenie montáže žalúzií na okná vo všetkých pavilónoch a MV pavilóne

2002 – 2003

Zavedenie kúrenia do miestnosti vrátnice

Nákup výpočtovej techniky a nábytku

Dodávka zariadenie a učebňových pomôcok z projektu PHARE

Montáž zabezpečovacieho zariadenia v 3 miestnostiach

Obnovenie náterov stien, radiátorov a nábytku v ŠJ

2003 – 2004

Pripojenie na sieť internetu

Rekonštrukcia telocvične v E pavilóne v hodnote 1 700 000,- Sk

Výstavba bufetu v priestoroch ŠJ – projekt Mliečna liga

Rekonštrukcia tried a chodieb za účelom výstavby 4 kabinetov

Presťahovanie kabinetov Sj, Ov, Z, D do novo vytvorených priestorov

Zriadenie druhej učebne výpočtovej techniky a vybavenie počítačmi s príslušenstvom z prostriedkov RZa vlastných prostriedkov – 150 000,- Sk

Nákup učebných pomôcok v hodnote 200 000,- Sk

Výmena tabúľ v 12 triedach za veľkoplošné DUBNO

Modernizácia knižnice a zriadenie čitárne – vybavenie novými regálmi, nábytkom

Z prostriedkov SLOVAK TELECOM dodávka 6 ks počítačov IBM

Výroba :

krytov radiátorov – knižnica, učebne VT

ochranných krytov okien v telocvični E – pavilónu

lavičiek do šatní v telocvičniach a pred učebne VT

10 ks veľkoplošných násteniek

Oprava omietok v pavilónoch, učebniach, sociálnych zariadeniach

Reorganizácia jedálne za účelom zefektívnenia prevádzky

Nákup krovinorezu – kosačky na údržbu areálu školy

Montáž vertikálnych žalúzií do učební výpočtovej techniky, cvičnej kuchynky, knižnice

2004 – 2005

Výmena plastových okien v C – pavilóne, cca 380 00,- Sk

Zriadenie a vybavenie posilňovne

Zriadenie LEGO učebne

Zriadenie odbornej jazykovej učebne

Vybudovanie prístrešku - garáže na zber druhotných surovín

2005 – 2006

Vyasfaltovanie chodníkov v areáli školy

Zriadenie laboratória (odbornej učebne) fyziky a chémie

Zriadenie ateliéru VV, nákup hrnčiarskeho kruhu a pece na vypaľovanie keramiky

Výmena podlahy v priestoroch zborovne, riaditeľne a kancelárií

Vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu vykurovacieho systému

2006 – 2007

Zriadenie detského dopravného ihriska ( DI )

Nákup bicyklov a technického vybavenia ( semafory, dopravné značky..)

Výmena podlahovej krytiny v triedach

Maľovanie tried

Rekonštrukcia lavičiek na chodbách

Otváranie zón oddychu na školských dvoroch

Rekonštrukcia školskej kuchyne

Modernizácia cvičnej kuchynky

2007-2008

Výstavba automatickej ovládacej nákladnej brány

Výmena okien na pavilóne MV

Výroba nábytku pre I. stupeň

5 dielne zostavy

Zriadenie 2. jazykovej učebne

Zriadenie prírodovednej a vlastivednej učebne v pavilóne C

Rekonštrukcia šatní v pavilóne TV

Výstavba skladu bicyklov pri dopravnom ihrisku

2008-2009

Rekonštrukcia kúrenia v pavilóne C+D / kotle Junkers/

Inštalácia preliezky na trávniku pred pavilónom E

Modernizácia kabinetu Fyzika

Zriadenie učebne SJL

Rozvod internetovej siete v celom areáli školy

Vybudovanie priestorov pre špeciálne triedy v pavilóne E

2009-2010

Kompletné vymaľovanie telocviční + podláh

Úprava areálu medzi telocvičňou a pavilónom E

Rozšírenie učebne LEGO o učebňu výpočtovej techniky

Rekonštrukcia posilňovne

Oprava kúrenia medzi pavilónom A a a dielňami

Modernizácia kancelárie výchovného poradenstva

Výstavba parkoviska OA pri pavilóne MV

Zriadenie rezbárskej dielne v pavilóne

E 2010 - 2011 PROJEKT EURÓPSKEHO FONDU :1 276 182,- €

Bezbariérové vstupy do všetkých pavilónov

Vybavenie učební /nábytok, lavice, stoličky/

Modernizácia IKT

počítače, interaktívne tabule...

Inštalácia 5-tich slnečných kolektorov v pavilóne TV

Výmena vykurovacích kotlov vo všetkých pavilónoch

Kompletná výmena sociálnych zariadení vo všetkých pavilónoch

Výmena okien v pavilóne A, B, MV, TV a MŠ

Zateplenie budov A, B, MV, TV a MŠ

Stavba chodníka medzi Železničnou ulicou a pavilónom MV

Výsadba zelene /tuje/ pred pavilónom MV + obnova trávnika

Úprava nádvoria pred vstupom do areálu školy – dlažba

Asfaltovanie dvora pri pavilóne E

Oprava plotu medzi štátnou cestou a pavilónom E

Rekonštrukcia kuchYne / nové stierky, maľovanie, dlažba/

Doplnenie vybavenia nerezovými regálmi 2011-2012

Úprava školského dvora medzi pavilónom A.-C

Zakladanie dlažby a trávnikov

Montáž kamerového systému so záznamom na pavilón MV

Kompletná výmena počítačov v 1. učebni výpočtovej techniky

Zriadenie autodráhy v malej telocvični, výmena podlahy, vybudovanie servisných boxov

Výstavba klziska na asfaltovom dvore pavilónu E

1. karneval na vlastnom školskom ľade

Oprava vodovodného potrubia na hlavných privádzačoch do pavilónov MV a E

Renovácia podlahy /brúsenie, lakovanie/ v pavilóne TV

rekonštrukcia priestorov pre upratovačky

rozobratie a likvidácia zastaralého vykurovacieho systému

Súčasný stav IKT: 

- 110 počítačov

- 7 interaktívnych tabúľ

- 3 počítačové učebne

- 8 odborných učební

- 2 jazykové učebne

- 3 telocvične

- 1 posilňovňa

- 1 autodráha

2011 – 2012  

vysadenie zelene (tují) pred pavilónom MV

rozšírenie kamerového monitorovacieho systému

výmena vchodových dvier do pavilónu TEV

vybavenie kabinetu TEV novým nábytkom – maľovanie

oprava poškodenej podlahy v náraďovni TEV

výmena okien na prízemí pavilónu E

úprava priestorov vestibulu na učebňu

presťahovanie ZUŠ do bývalého 0-tého ročníka

vybúranie priečok a zriadenie ďalšej učebne v E pavilóne

zatrávnenie bývalého antukového ihriska

zriadenie rezbárskej dielne v E pavilóne

rekonštrukcia plota a brány zadného vchodu pred školskou jedálňou – murovanie, brána na diaľkové ovládanie 

rekonštrukcia kancelárie zástupcov riaditeľa školy

2012 – 2013  

výroba a montáž vitrín na medziposchodiach pavilónov

výroba a inštalácia lavičiek na prezúvanie v C pavilóne

výmena okien na poschodí v E pavilóne

nákup a montáž vertikálnych žalúzií v A, C a E pavilóne

montáž vchodových dvier medzi pergolou a vestibulom v E pavilóne

úprava priestorov E pavilónu (vestibul) na zimnú záhradu

úprava priestorov dielní (PVC + mačov.) v sklade

vybudovanie učebne v prírode medzi MV a B pavilónom

montáž lavičiek na dvore medzi A a C pavilónmi

odstránenie skládok nepotrebného materiálu na dvore, kabinetoch, chodbách a okolí plota

úprava a prekopanie kompostovísk

začiatok realizácie projektu čitateľskej gramotnosti „Čítam, rozumiem, rozmýšľam, rastiem“ v hodnote 237 557.- eur – nákup didaktickej techniky (interaktívne perá, kamery, fotoaparáty ...)

kúpa malotraktora s vlečkou

projekt „Zelená škola“

dôsledná separácia odpadu, zníženie počtu odpadových nádob 

polupráca s firmou BRANTNER pri odvoze vytriedeného papiera výmenou za toaletný papier a finančnú hotovosť zriadenie (premiestnenie) archívu z pivničných priestorov na poschodie do D pavilónu  

oprava poškodeného plota na východnej časti areálu

výstavba okrasných skaliek pri dopravnom ihrisku a učebni v prírode

nákup kresiel a výroba stolov do pavilónu MV a E

nákup a montáž sietí v školskej kuchyni a jedálni a montáž ventilácie v školskej kuchyni

montáž samozatváracieho mechanizmu na TEV a MV pavilóne

výmena PVC krytiny v učebni IKT

počet didaktickej techniky :

  • notebooky – 87
  • počítače – 57
  • interaktívne tabule – 22
  • led TV - 4
  • plazma TV – 4
  • vizualizér – 6
  • plotter – 1
  • multifunkčná tlačiareň –
  • 8 tlačiareň – 11
  • MŠ : 4 počítače, 1 multifunkčná tlačiareň, 1 interaktívna tabuľa

odborné učebne – FYZ, CHE, VYV, HUV, SJL, PDA–VLA, Enviro, 3 IKT, cvičná kuchynka, dielne,

jazykové učebne – 2

TEV – 3

posilňovňa – 1

autodráha – 1

iné : lego učebňa, škola v prírode, ŠKD, spoločenská miestnosť, rezbárska dielňa, knižnica, dopravné ihrisko, sklad bicyklov, priestory pre ZUŠ

2013 – 2014  

podpis zmluvy na odvoz kuchynského odpadu 

rozšírenie zelene na chodbách pavilónov

zriadenie zborovne vo vestibule E pavilónu – presklenie, nábytok, zateplenie, IKT technika

výmena vchodových dvier na poschodí MV pavilónu  

inštalácia vstavaných skríň na poschodí MV pavilónu pred zborovňou

oprava poškodeného vodovodného potrubia v šatni dievčat v pavilóne TEV – vybúranie priečky, výmena trubiek, obkladu, batérií a umývadiel

výmena PVC krytiny na schodišti MV pavilónu

rozšírenie servisných boxov na autodráhe v TEV

montáž regálov v novom archíve a kabinete v C pavilóne

estetizácia vestibulu v E pavilóne – maľba detských dekoratívnych motívov na stenu

montáž dávkovačov antibakteriálneho mydla proti šíreniu infekčnej nákazy – žltačke